Algemene Voorwaarden van Bowls and Dishes
Verkorte Order- en levercondities Bowls and Dishes

Orders zijn als volgt op te geven:
Telefoon +31 (0)13 5440144
Fax +31 (0)13 5434002
Email bestel@bowls-dishes.com
Webshop https://webshop.bowls-dishes.com  1. Orders zonder breekbare goederen worden franco afgeleverd binnen Nederland en Belgie vanaf € 250,- netto exclusief BTW. Bij orders kleiner dan € 250,- wordt € 5,00 aan order- en verzendkosten in rekening gebracht. Ook geldt een minimum orderbedrag van € 150,-.
  2. Orders met breekbare goederen worden vanaf € 350,- excl. BTW franco afgeleverd binnen Nederland en Belgie. Voor orders onder € 350,- wordt € 10,- aan order- en verzendkosten in rekening gebracht. Ook geldt een minimum orderbedrag van € 150,-.
  3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen. De klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling. Voor nieuwe klanten is de eerste order op basis van vooruitbetaling.
  4. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Bowls and Dishes, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen is verkregen.
  5. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Bowls and Dishes de vordering uit handen geven, in welk geval de klant gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
  6. Reclamaties dienen binnen 48 uur na ontvangst van de geleverde goederen gemeld te zijn. Voor contact gegevens zie punt 1.
  7. Bij signalering van beschadiging aan de verpakking dienen de goederen in aanwezigheid van de chauffeur te worden gecontroleerd op breuk of beschadiging en dient dit vermeld te worden op de aftekenbon van de transporteur. Tevens dient Bowls and Dishes hiervan op de hoogte te worden gebracht. Zie hiervoor punt 1.
  8. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke of telefonische toestemming. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  9. Ter beschikking gestelde verkoopondersteunende middelen (zoals displays, boekenmolens etc) blijven eigendom van Bowls and Dishes en mogen alleen gebruikt worden ter promotie en presentatie van Bowls and Dishes artikelen.
  10. Op onze transacties zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK te Tilburg. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.